Koninklijk besluit Regering. - Wijziging. - Benoeming, de 27 octobre 2019

Artikel 1. Mevr. S. WILMES wordt ontheven van haar ambt van Minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid.

Zij wordt benoemd tot Eerste Minister.

Art. 2. Dit besluit treedt heden in werking.

Art. 3. De Eerste Minister is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 27 oktober 2019.

FILIP

Van Koningswege :

De Eerste Minister,

Ch. MICHEL

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 96...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT