Koninklijk besluit nr. 42 tot instelling van een coronaverlof voor ouderschapsbescherming voor de militairen in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19, de 27 juin 2020

Artikel 1. De militair die, op grond van het artikel 53quinquies van de wet van 13 juli 1976 betreffende de getalsterkte aan officieren en de statuten van het personeel van de krijgsmacht, zijn prestaties kan verminderen in het kader van het verlof voor ouderschapsbescherming, komt in aanmerking voor een coronaverlof voor ouderschapsbescherming, overeenkomstig de bepalingen van dit besluit.

Art. 2. Het coronaverlof voor ouderschapsbescherming wordt uitgeoefend onder de voorwaarden en nadere regels zoals van toepassing op het verlof voor ouderschaps-bescherming bedoeld in artikel 53quinquies van de voornoemde wet van 13 juli 1976, en overeenkomstig het koninklijk besluit van 25 april 2004 betreffende de aanvraag- en toekenningsprocedures van het verlof voor ouderschapsbescherming en het verlof voor verzorging van een zwaar zieke verwant, in zover dit besluit niet afwijkt van deze bepalingen.

Voor de toepassing van dit besluit wordt de notie "werkdag" gebruikt overeenkomstig de definitie bedoeld in artikel 3, 61°, van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht.

Art. 3. Het coronaverlof voor ouderschapsbescherming kan ook worden toegekend bij de plaatsing van het kind in een opvanggezin in het kader van de pleegzorg, overeenkomstig de bepalingen bedoeld in artikel 53quinquies, § 2, derde tot zesde lid, van de voornoemde wet van 13 juli 1976.

Art. 4. Het coronaverlof voor ouderschapsbescherming kan worden opgenomen:

 1. hetzij in het kader van een vermindering van de prestaties met de helft, enkel wanneer de militair voltijds tewerkgesteld is;

 2. hetzij in het kader van een vermindering van de prestaties met één vijfde, enkel wanneer de militair voltijds tewerkgesteld is.

  In afwijking van het eerste lid, kan de militair met voltijdse tewerkstelling ook het coronaverlof voor ouderschapsbescherming opnemen als voltijds verlof:

 3. hetzij wanneer het kind getroffen is door een ongeschiktheid of een aandoening als bedoeld in artikel 53quinquies, § 2, vijfde lid, van de voornoemde wet van 13 juli 1976;

 4. hetzij wanneer de militair uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen die hij ten laste heeft.

  Art. 5. Het coronaverlof voor ouderschapsbescherming kan worden uitgeoefend vanaf 1 juli 2020 tot en met 30 september 2020, als volgt:

 5. hetzij in één ononderbroken periode;

 6. hetzij in één of meerdere, al dan niet aaneensluitende, periodes van één maand;

 7. hetzij in één of meerdere, al dan niet aaneensluitende, periodes van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT