Koninklijk besluit houdende de verplichting tot het dragen van het mondmasker in de treinen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus COVID-19, de 15 mars 2022

Artikel 1. Eenieder, vanaf de leeftijd van 12 jaar, is verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker vanaf het betreden van een trein geëxploiteerd door een spoorwegonderneming.

In afwijking van het eerste lid:

  1. is het rijdend personeel van de spoorwegondernemingen niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover dit personeel goed geïsoleerd is in een cabine ;

  2. mag het mondmasker occasioneel worden afgezet om te eten en te drinken;

  3. mag een gelaatsscherm worden gebruikt wanneer het dragen van een mondmasker niet mogelijk is omwille van medische redenen;

  4. zijn de personen die in de onmogelijkheid zijn een mondmasker of een gelaatsscherm te dragen omwille van een beperking, gestaafd door middel van een medisch attest, niet verplicht om de mond en de neus te bedekken.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 11 maart 2022.

Art. 3. De minister bevoegd voor het spoorwegvervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 15 maart 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Mobiliteit,

G. GILKINET

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende het tolgeld en de reglementen van de spoorwegpolitie, artikel 2;

Gelet op de spoedeisendheid die is ingegeven door de noodzaak om, na de vergadering van het Overlegcomité van 4 maart 2022, zo...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT