Koninklijk besluit houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 25-52-21 van de wet 23 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 en bestemd voor het dekken van de uitgaven van het project 1733, de 13 septembre 2022

Artikel 1. Een vastleggingskrediet en vereffeningskrediet van 3 463 000 euro worden afgenomen van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 25-52-21 (basisallocatie 25.52.21.0100.01) van de wet van 23 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022, om de uitgaven binnen het project 1733 te dekken. Het krediet wordt verdeeld overeenkomstig de bijgevoegde tabel.

De in de tabel vermelde bedragen worden gevoegd bij de kredieten die onder de betrokken programma's en basisallocaties zijn uitgetrokken voor het begrotingsjaar 2022.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3. De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlage bij het koninklijk besluit houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 25-52-21 van de wet van 23 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 en bestemd voor het dekken van de uitgaven van het project 1733

Wettelijke artikels -
Articles légaux
Activiteiten
-
Activités
Basisallocaties
-
Allocations
de base
Vastleggings kredieten (in euro)
-
Crédits d'engagement (en euros)
Vereffenings- kredieten (in euro)
-
Crédits
de liquidation (en euros)
Departementen
-
Départements
Afdelingen
-
Divisions
Programma's
-
Programmes
Sectie 13: FOD Binnenlandse Zaken - Section 13 : SPF Intérieur
13 63 0 3 1100.03 2.709.000 2.709.000
13 63 0 3 1100.04 54.060 54.060
13 63 0 3 1211.01 88.383 88.383
13 63 0 3 1211.04 304.251 304.251
13 63 0 3 7422.01 5.608 5.608
13 63 0 3 7422.04 15.173 15.173
Sectie 25: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Section 25 : SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
25 21 4 1 1100.03 64.589 64.589
25 21 4 1 1100.04 81.969 81.969
25 21 2 2 1211.04 18.256 18.256
25 52 2 1 1211.12 11.680 11.680
25 52 2 1 1211.13 110.031 110.031
Totaal - Total 3.463.000 3.463.000

Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 13 september 2022 houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 25-52-21 van de wet van 23 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 en bestemd voor het dekken van de uitgaven van het project 1733.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT