Koninklijk besluit houdende machtiging aan de Koninklijke Muntschouwburg om een vennootschap op te richten, de 23 octobre 2022

Artikel 1. De Koninklijke Muntschouwburg wordt ertoe gemachtigd om een vennootschap, genaamd Prospero MM Productions, op te richten.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 25 mei 2018.

Art. 3. De Minister bevoegd voor de Federale Culturele Instellingen belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 23 oktober 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van de Federale Culturele Instellingen,

H. LAHBIB

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 1963 tot oprichting van een openbare instelling genaamd "Koninklijke Muntschouwburg", artikel 18, § 2, 4°, ingevoegd bij de wet van 27 januari 2022;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 20 oktober...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT