Koninklijk besluit houdende de integratie van de opdrachten van administratieve vereenvoudiging in de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, de 29 septembre 2022

HOOFDSTUK 1. - Wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 2017 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning

Artikel 1. In artikel 2 van het koninklijk besluit van 22 februari 2017 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning worden in de bepaling onder 32° de woorden "Digitale Transformatie" vervangen door de woorden "Vereenvoudiging en Digitalisering".

Art. 2. In hetzelfde besluit wordt een artikel 2/1 ingevoegd, luidende:

"Art. 2/1. De Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning heeft als opdracht maatregelen voor te stellen die de administratieve complexiteit voor de ondernemingen, de burgers, de verenigingen en de overheidsdiensten en de kosten die daarmee gepaard gaan, beperken :

 1. door een methode te ontwikkelen en toe te passen, die het mogelijk maakt de kosten te becijferen die worden opgelegd door de reglementering, door de formaliteiten en door de administratieve procedures van de federale administraties en andere organismen;

 2. door voorstellen te formuleren tot vermindering van de administratieve lasten voor de ondernemingen, K.M.O.'s in het bijzonder, de burgers, de verenigingen en de overheidsdiensten;

 3. door het stimuleren en het voorstellen, onder meer op het niveau van de coördinatie, van initiatieven tot administratieve vereenvoudiging in de federale administraties en andere organismen;

 4. door de samenwerking te organiseren tussen de verschillende federale administraties en andere organismen gegroepeerd in een intern netwerk binnen deze administraties, alsook met een netwerk buiten deze administraties;

 5. door het formuleren van voorstellen, het promoten en het coördineren van acties tot verbetering van de kwaliteit van de regelgeving.".

  Teneinde deze opdracht te verwezenlijken wordt er binnen het Directoraat-generaal Vereenvoudiging en Digitalisering van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning een Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging opgericht.

  Art. 3. In hetzelfde besluit wordt een artikel 2/2 ingevoegd, luidende:

  "Art. 2/2. § 1. Binnen de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning wordt een Sturingscomité voor Administratieve Vereenvoudiging opgericht, dat samengesteld is uit achttien leden, negen Nederlandstalige en negen Franstalige, waarvan :

  * 1 vertegenwoordiger van de Minister belast met Administratieve Vereenvoudiging;

  * 1 vertegenwoordiger van de Minister bevoegd voor Middenstand;

  * 1 vertegenwoordiger van de Minister bevoegd voor Economie;

  * 1 vertegenwoordiger van de Minister bevoegd voor Sociale Zaken;

  * 1 vertegenwoordiger van de Minister bevoegd voor Financiën;

  ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT