Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het openbaredienstcontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS, de 26 décembre 2022

Art. 1. Het als bijlage bij dit besluit gevoegde openbaredienstcontract gesloten tussen de Staat en de NMBS wordt goedgekeurd. Dit contract heeft uitwerking vanaf 1 januari 2023.

Het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden wordt opgeheven, behoudens de bepalingen die het bevat met betrekking tot de uitvoering van hun taken van openbare dienst door de NMBS en Infrabel gedurende het jaar 2022, en waarvan de toepassing is voorzien na 31 december 2022.

Art. 2. De Minister belast met mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2023.

BIJLAGEN.

Art. N.

( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 10-01-2023, p. 2814 )

Handtekening

Gegeven te Ciergnon, 26 december 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Mobiliteit,

G. GILKINET

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Verordening nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg, het artikel 5, § 6;

Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, de artikelen 4 en 5, § 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden;

Gelet op de aanbevelingen van het raadgevend comité van de treinreizigers van 15 juli 2022;

Gelet op het advies van het strategisch bedrijfscomité van de NMBS van 14 december 2022;

Gelet op de afstemming van het openbaredienstcontract van NMBS op het performantiecontract van Infrabel, inclusief voor wat betreft de capaciteit van het spoorwegnet met betrekking tot personenvervoer;

Gelet op het advies van de Investeringscel voor het spoor van 22 augustus 2022 over het meerjareninvesteringsplan 2023-2032;

Gelet op de eenparige goedkeuring van het beheerscontract door de raad van bestuur van de NMBS;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 december 2022 en op 19 december 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 21 december 2022;

Overwegende dat dit koninklijk besluit enerzijds de beslissing inhoudt tot gunning van het openbaredienstcontract overeenkomstig artikel 5, § 6, van de Verordening 1370 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg (hierna Verordening 1370) en anderzijds het koninklijk besluit betreft tot goedkeuring met betrekking tot artikel 4 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (hierna de wet van 21 maart 1991);

Overwegende allereerst het artikel 14 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) en het aan het VWEU gehechte protocol nr. 26 betreffende de diensten van algemeen belang, waarin het beginsel is vastgelegd dat de lidstaten over een ruime beoordelingsmarge beschikken bij de vaststelling van openbaredienstverplichtingen;

Overwegende evenwel artikel 1 van Verordening 1370, waarin staat: "in deze verordening worden de voorwaarden gesteld waaronder de bevoegde instanties, wanneer zij een openbaredienstverplichting opleggen of daartoe een contract afsluiten, aan exploitanten van openbare diensten een compensatie...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT