Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het performantiecontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel, de 26 décembre 2022

Art. 1. Het als bijlage bij dit besluit gevoegde performantiecontract gesloten tussen de Staat en de Infrabel wordt goedgekeurd. Dit contract heeft uitwerking vanaf 1 januari 2023.

Het als bijlage bij dit besluit gevoegde ondernemingsplan van Infrabel, dat opgebouwd is uit een financieel plan en een meerjareninvesteringsplan, wordt goedgekeurd voor wat betreft de opdrachten van openbare dienst.

Het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden wordt opgeheven, met betrekking Infrabel, behoudens de bepalingen die het bevat met betrekking tot de uitvoering van hun taken van openbare dienst door Infrabel gedurende het jaar 2022, en waarvan de toepassing is voorzien na 31 december 2022.

Art. 2. De Minister belast met mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2023.

BIJLAGEN.

Art. N.

( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 10-01-2023, p. 3537 )

Handtekening

Gegeven te Ciergnon, 26 december 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Mobiliteit,

G. GILKINET

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, de artikelen 4, 5, § 3, en 200, § 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden;

Gelet op de aanbevelingen van het raadgevend comité van de treinreizigers van 25 juli 2022;

Gelet op het advies van het strategisch bedrijfscomité van Infrabel van 13 december 2022;

Gelet op het advies van de Investeringscel voor het spoor van 22 augustus 2022 over het meerjareninvesteringsplan 2023-2032;

Gelet op de eenparige goedkeuring van het performantiecontract door de raad van bestuur van Infrabel;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 december 2022 en 19 december 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 21 december 2022;

Overwegende, enerzijds, de beslissing...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT