Koninklijk besluit houdende aflevering van vaccins tegen het apenpokkenvirus, de 11 septembre 2022

Artikel 1. In artikel 25, § 3, eerste lid van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 17 maart 2022, worden de woorden ", of vaccins voor menselijk gebruik tegen het apenpokkenvirus," ingevoegd tussen de woorden "COVID-19 ziekte" en de woorden "afleveren aan".

Art. 2. In artikel 33/2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 17 maart 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. in het eerste lid worden woorden ", of vaccins voor menselijk gebruik tegen het apenpokkenvirus," ingevoegd tussen de woorden "COVID-19-ziekte," en de woorden "dan kan";

 2. in het tweede lid worden de woorden " of vaccins voor menselijk gebruik tegen het apenpokkenvirus," ingevoegd tussen de woorden "COVID-19-ziekte" en de woorden "dan zijn".

  Art. 3. In artikel 11/1 van het koninklijk besluit van 30 september 2020 houdende de bereiding en de aflevering van geneesmiddelen en het gebruik en de distributie van medische hulpmiddelen binnen verzorgingsinstellingen, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 17 maart 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 3. in paragraaf 1, eerste lid worden de woorden ", of vaccins voor menselijk gebruik tegen het apenpokkenvirus," ingevoegd tussen de woorden "COVID-19-ziekte" en de woorden "worden afgeleverd";

 4. in paragraaf 2, eerste lid worden de woorden ", of vaccins voor menselijk gebruik tegen het apenpokkenvirus," ingevoegd tussen de woorden "COVID-19-ziekte" en de woorden "worden afgeleverd".

  Art. 4. Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

  Art. 5. De minister bevoegd voor de Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

  Handtekening

  Gegeven te Brussel, 11 september 2022.

  FILIP

  Van Koningswege :

  De Minister van Volksgezondheid,

  F. VANDENBROUCKE

  Aanhef

  FILIP, Koning der Belgen,

  Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

  Gelet op de Grondwet, artikel 108;

  Gelet op...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT