Koninklijk besluit houdende aanduiding van de internationale DNA-gegevensbanken bedoeld in artikel 44ter, 7° /1 van het Wetboek van strafvordering en artikel 2, 6° /1 van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, de 24 mars 2024

Artikel 1. De internationale DNA-gegevensbanken bedoeld in de bepaling onder 7° /1 van artikel 44ter van het Wetboek van strafvordering en in de bepaling onder 6° /1 van artikel 2 van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken zijn de volgende: 1° de I-Familia DNA-gegevensbank, beheerd door Interpol en bedoeld in het document met als referentie 2021/311/OSA/FPDM/DNA/I-Familia, "INTERPOL policy on using family DNA profiles of missing persons for kinship matching"; 2° de Interpol DNA-gegevensbank, beheerd door Interpol, en bedoeld in het document "INTERPOL CHARTER - International DNA Gateway - Implementing rules for the INTERPOL DNA Database and Gateway" van januari 2014. Onverminderd de mogelijkheden van eenmalige bevragingen bedoeld in artikel 8, § 6 van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, worden aan de internationale DNA-gegevensbank bedoeld in het eerste lid onder 2° enkel de DNA-linkgegevens geregistreerd in de nationale DNA-gegevensbank "Vermiste Personen" meegedeeld. Art. 2. Onze minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit. Handtekening Gegeven te Brussel, 24 maart 2024.FILIPVan Koningswege :De Minister van Justitie,P. VAN TIGCHELT Aanhef FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op het Wetboek van strafvordering, artikel 44ter, punt 7° /1; Gelet op de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, artikel 2, punt 6° /1; Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 23 januari 2024; Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 3 februari 2024; Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging; Gelet op het advies van de DNA-evaluatiecommissie, uitgegeven op 5 mei 2023; Gelet op de adviesaanvraag binnen dertig dagen, die op 1 maart 2024 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van het artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973; Gelet op de beslissing 75.788/16 van de Raad van State, gegeven op 5 maart 2024, met toepassing van artikel 84, § 5, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973; Op de voordracht van de Minister van Justitie en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Verslag aan de Koning VERSLAG AAN DE KONING Dames en heren, Het ontwerp van Koninklijk besluit dat aan u wordt voorgelegd beoogt de aanduiding van twee internationale DNA-gegevensbanken zoals bedoeld in artikel 44ter, 7° /1 van het Wetboek van strafvordering en artikel 2, 6° /1 van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken. Context De wet van 7 maart 2024 houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken heeft een aantal ingrijpende wijzigingen aangebracht aan de regeling inzake het gebruik van DNA-onderzoek in strafzaken. Eén van de doelstellingen van de wet was om de internationale automatische uitwisseling van DNA-profielen zoals voorzien in artikel 8 van de DNA-wet uit te breiden naar internationale DNA-gegevensbanken die beheerd worden door Europese of internationale publiekrechtelijke organisaties, met het oog op de directe of indirecte identificatie van onbekende overledenen en de opsporing van vermiste personen. Volgens artikel 3, § 1 van de DNA-wet is het doel van DNA-onderzoek en de vergelijking van DNA-profielen in strafzaken de bij een misdrijf betrokken personen direct of indirect te identificeren om zo de vermoedens die rusten op andere...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT