Koninklijk besluit betreffende de verplichte bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, vastgesteld voor de sector varkens, de 14 mars 2023

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

 1. "varken": elk dier behorende tot de familie Suidae dat in een bedrijf wordt gehouden of gefokt;

 2. "fokvarken": vrouwelijk varken dat biggen geworpen heeft of mannelijk varken dat gehouden wordt voor de reproductie;

 3. "mestvarken": varken ongeacht de leeftijd of het geslacht dat voor de slachting wordt gehouden;

 4. "de verantwoordelijke": de eigenaar of de houder, die gewoonlijk over de varkens een onmiddellijk beheer en toezicht uitoefent;

 5. "beslag": het geheel van varkens dat gehouden wordt in een bedrijf;

 6. "bedrijf": elk gebouw of complex van gebouwen, met inbegrip van de erbij horende terreinen, die op epidemiologisch gebied een geheel vormen met dezelfde gezondheidsstatus, waar varkens worden gehouden of die daartoe bestemd zijn;

 7. "Sanitair Fonds": het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten;

 8. "FAVV": het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;

 9. "Sanitel": geautomatiseerd systeem van het FAVV voor gegevensverwerking in verband met de identificatie en registratie van dieren;

 10. "referentieperiode" : periode van twaalf maanden die loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende jaar;

 11. "aanslagbiljet": het document waarmee de bijdrageplichtige in kennis gesteld wordt van het door hem te betalen bedrag, vastgesteld in het kader van dit besluit.

  Art. 2. § 1. De verantwoordelijke van een beslag in de sector varkens moet per referentieperiode de volgende verplichte bijdragen aan het Sanitair Fonds betalen:

 12. respectievelijk 0,40 euro of 0,20 euro per fokvarken dat kan gehouden worden, met een minimum van 6,20 euro per bedrijf, naargelang er al dan niet biggen van het bedrijf worden afgevoerd.

  Indien de afvoer van biggen steeds naar één en hetzelfde bedrijf van bestemming geschiedt, waar ze gehouden worden tot de slachting, bedraagt de verplichte bijdrage evenwel 0,20 euro per fokvarken dat kan gehouden worden, met een minimum van 6,20 euro per bedrijf;

 13. respectievelijk 1,28 euro of 0,30 euro per mestvarken dat kan gehouden worden, met een minimum van 6,20 euro per bedrijf, naargelang er al dan niet op het bedrijf biggen worden aangevoerd. Voor bedrijven waar meer dan 1.500 mestvarkens kunnen gehouden worden, bedragen deze verplichte bijdragen respectievelijk 1,48 euro of 0,50 euro per mestvarken dat kan gehouden worden.

  Indien de biggen steeds van één en hetzelfde bedrijf van oorsprong, waar ze...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT