Koninklijk besluit betreffende de organisatie van de intervakrichtingencomité binnen Defensie, de 8 mars 2021

Artikel 1. In artikel 5, § 2, derde lid, van het koninklijk besluit van 7 april 1959 betreffende de stand en de bevordering van de beroepsofficieren, vervangen bij het koninklijk besluit van 26 december 2013 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 mei 2017, worden de woorden ", voor zover ze georganiseerd worden," ingevoegd tussen de woorden "worden eveneens onderzocht" en de woorden "door het intervakrichtingencomité".

Art. 2. In artikel 3, § 2, derde lid, van het koninklijk besluit van 25 oktober 1963 betreffende het statuut van de onderofficieren van het actief kader van de Krijgsmacht, vervangen bij het koninklijk besluit van 26 december 2013, worden de woorden ", voor zover ze georganiseerd worden," ingevoegd tussen de woorden "worden eveneens onderzocht" en de woorden "door het intervakrichtingencomité".

Art. 3. De minister bevoegd voor Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Brussel, 8 maart 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Defensie,

L. DEDONDER

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de Krijgsmacht, artikel 139, eerste lid, vervangen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT