Koninklijk besluit betreffende de nadere bepalingen inzake precontractuele informatie die aan de consument verstrekt wordt over natuurlijke en synthetische diamanten, de 26 janvier 2023

Artikel 1. § 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

 1. natuurlijke diamant: een diamant in de zin van artikel 1, 6°, van het koninklijk besluit van 20 november 2019 houdende maatregelen betreffende het toezicht op in de diamantsector;

 2. synthetische diamant: een synthetische diamant in de zin van artikel 1, 7°, van het koninklijk besluit van 20 november 2019 houdende maatregelen betreffende het toezicht op in de diamantsector;

 3. gewicht:

  1. massa uitgedrukt in karaten bij natuurlijke diamant, waarbij 1,00 karaat gelijk is aan 0,20 gram;

  2. massa uitgedrukt in gram bij synthetische diamant;

 4. overeenkomst: een overeenkomst zoals bedoeld in artikel VI.2, eerste lid, van het Wetboek van economisch recht.

  § 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt een natuurlijke diamant of een synthetische diamant geacht behandeld te zijn geweest indien die werd onderworpen aan een veranderingsproces, behalve slijpen, zagen, snijden of reinigen, met de bedoeling het uiterlijk van de steen of één of meerdere eigenschap(pen) ervan te veranderen. Dergelijke processen kunnen permanent zijn of niet-permanent.

  Wat betreft een synthetische diamant wordt het technologische proces door middel waarvan de diamantkristallen werden geproduceerd, niet beschouwd als een veranderingsproces.

  Art. 2. Dit besluit is van toepassing op de overeenkomsten die de verkoop aan consumenten beogen van een van de volgende goederen:

 5. een ongezette natuurlijke diamant;

 6. een ongezette synthetische diamant;

 7. een sieraad of een horloge waarin een of meerdere natuurlijke en/of synthetische diamant(en) zijn verwerkt.

  Art. 3. § 1. Onverminderd de overige bepalingen van artikel VI.2, eerste lid, van het Wetboek van economisch recht, verstrekt de onderneming aan de consument, vooraleer deze wordt gebonden door een overeenkomst, de volgende informatie inzake de kenmerken van het goed:

 8. het gegeven of het goed een natuurlijke diamant of een synthetische diamant is of bevat, alsmede het aantal;

 9. het gegeven of de natuurlijke diamant(en) of de synthetische diamant(en) behandeld of onbehandeld is/zijn;

 10. het gewicht van de natuurlijke diamant(en) of de synthetische diamant(en);

 11. in voorkomend geval, het type behandeling waaraan de natuurlijke diamant(en) of de synthetische diamant(en) werd(en) onderworpen.

  § 2. De informatie bedoeld in paragraaf 1 wordt verstrekt door middel van een papieren document of, indien de consument hiermee instemt, op een andere duurzame...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT