Koninklijk besluit betreffende het telewerk voor personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan, de 13 juin 2021

Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op de personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan.

Art. 2. Voor de toepassing van dit besluit dient te worden verstaan onder:

 1. telewerk: een vorm van organisatie en/of uitvoering van het werk waarin, met gebruikmaking van informatietechnologie, werkzaamheden die ook op de werkvloer van de dienst zouden kunnen worden uitgevoerd, op regelmatige basis of op incidentele basis buiten die werkvloer worden uitgevoerd;

 2. dienst: een hof, een rechtbank, een griffie, een parketsecretariaat of een steundienst zoals bedoeld in Deel II, Boek I, Titel III en Titel IV en de dienst bedoeld in artikel 136 van het Gerechtelijk Wetboek, alsook het Centraal Orgaan voor de Inbeslagname en Verbeurdverklaring;

 3. personeelslid: contractueel of benoemd personeelslid van de rechterlijke orde bedoeld in het Deel II, Boek I, titel III, van het Gerechtelijk Wetboek en de attaché in de dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie bedoeld in artikel 260 van hetzelfde Wetboek;

 4. telewerker: elk personeelslid dat telewerk verricht zoals is gedefinieerd onder 1° ;

 5. hiërarchische meerdere: de magistraat of het vastbenoemd personeelslid die de verantwoordelijkheid over een dienst of over een team heeft en die dientengevolge rechtstreeks gezag uitoefent over de personeelsleden van die dienst of van dat team;

 6. functionele chef: de magistraat die of het vastbenoemd of contractueel personeelslid dat, onder de verantwoordelijkheid van de hiërarchische meerdere van een personeelslid, een rechtstreekse gezagsrelatie heeft ten aanzien van laatstgenoemde bij het dagelijks uitoefenen van zijn ambt;

 7. de werkgever: de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister bevoegd voor Justitie of zijn afgevaardigde.

  Art. 3. § 1. Er kan telewerk verricht worden in elke dienst van de rechterlijke orde.

  § 2. De beslissing om aan een personeelslid effectief telewerk toe te kennen wordt genomen door de hiërarchische meerdere of de functionele chef.

  Art. 4. Het telewerk kan worden verricht in de woning van de telewerker of in elke andere door hem gekozen plaats.

  Het telewerk geeft geen recht op een verblijfsvergoeding, dit ongeacht de plaats waar het wordt uitgeoefend.

  Art. 5. § 1. Het telewerk gebeurt op vrijwillige basis zowel voor het betrokken personeelslid als voor de betrokken dienst.

  Het organiseren van telewerk in een dienst creëert geen enkele verplichting om aan alle personeelsleden van deze dienst toe te laten hiervan gebruik te maken.

  Evenzeer creëert het feit dat het telewerk zou veralgemeend worden in een dienst, voor het personeelslid geen enkele verplichting om hiervan gebruik te maken.

  § 2. Geen enkele toelage of premie mag verbonden worden aan telewerk. Geen enkele verhoging of vermindering van de arbeidsduur mag eraan verbonden worden.

  Voor de telewerker gelden dezelfde werkbelasting en prestatienormen als voor vergelijkbare personeelsleden welke werken op de werkvloer van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT