Kennisgeving. - Bevestiging tot uitbreiding van een inrichting van klasse I in toepassing van artikelen 6 en 12 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, de 4 septembre 2023

Artikel M.

Bij koninklijk besluit van 21 juli 2023 wordt de vergunning van 29 maart 2019 A-0033080 van de stichting van openbaar nut " Nationaal Instituut voor Radio-elementen " te Fleurus met betrekking tot de winning van radio-elementen uit bestraalde targets met licht verrijkt uranium, gedeeltelijk bevestigd.

In toepassing van artikel 19, tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State wordt u ervan op de hoogte gesteld dat een verzoekschrift tot nietigverklaring (en tot schorsing) bij de Raad van State kan worden ingediend tegen de beslissing.

Het verzoekschrift moet, gedateerd en ondertekend, vergezeld worden van het vereiste aantal eensluidend verklaarde afschriften en van een afschrift van de bestreden beslissing en bevat:

* "het opschrift 'verzoekschrift tot nietigverklaring' als het niet eveneens een vordering tot schorsing bevat;

* de naam, hoedanigheid en woonplaats of zetel van de verzoekende partij, en in voorkomend geval, de gekozen woonplaats;

* het voorwerp van het beroep en een...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT