Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 december 1975 tot vaststelling van de kenmerken van bepaalde schijven, bebakeningen en platen die voorgeschreven zijn door het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer. (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 31-05-2002 en tekstbijwerking tot..., de 14 mai 2002

Artikel 1. Artikel 1 van het ministerieel besluit van 1 december 1975 tot vaststelling van de kenmerken van bepaalde schijven, bebakeningen en platen die voorgeschreven zijn door het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, wordt vervangen als volgt :

" Artikel 1 - Parkeerschijf.

1.1. De parkeerschijf bedoeld in artikel 27.1.1. van het koninklijk besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, bevindt zich in een omslag met één ruit waarvan de kleuren, de vermeldingen en de afmetingen conform bijlage 1 bij dit besluit zijn.

1.2. De aanwijzingen in de ruit moeten door een waarnemer die zich voor het voertuig bevindt, kunnen gelezen worden.

1.3. Het is verboden parkeerschijven die niet conform bijlage 1 bij dit besluit zijn, te verkopen, te koop te stellen of kosteloos rond te delen.

1.4. Geen enkele andere vermelding dan die waarin in bijlage 1 wordt voorzien, mag op de voorzijde van de omslag worden aangebracht. "

Art. 2. Bijlage 1 bij hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage 1 bij dit besluit.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op (31 maart 2003).

Brussel, 14 mei 2002.

Mevr. I. DURANT

BIJLAGE.

Art. N. (Symbolen niet opgenomen om technische redenen. Zie B.S. 31-05-2002, p. 23749).

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 14 mei 2002.

De Minister van Mobiliteit en Vervoer,

Mevr. I. DURANT.

Aanhef

De Minister van Mobiliteit en Vervoer,

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij de wetten van 21 juni 1985 en 20 juli 1991;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de politie...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT