Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail. - Beheerscomité. - Ontslag en benoeming Bij koninklijk besluit van 5 februari 2024 : - wordt eervol ontslag uit haar mandaat van werkend lid van het

Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail. - Beheerscomité. - Ontslag en benoeming

Bij koninklijk besluit van 5 februari 2024 :

- wordt eervol ontslag uit haar mandaat van werkend lid van het Beheerscomité van de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail verleend aan mevrouw Ilse VERLINDEN, vanaf 1 januari 2024.

- wordt mevrouw Virginie NOKERMAN benoemd tot werkend lid van het Beheerscomité...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT