3 JULI 2006. - Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de « Belgische Stichting tegen Kanker » voor het functionneren van de « tabakstoplijn »

De Minister van Socale Zaken en Volksgezondheid,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 191, eerste lid, 5°, gewijzigd bij de program- mawet van 27 december 2004;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 mei 2005 tot vaststelling van de voorwaarden om het fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik aan te wenden;

Gelet op het advies van het Begeleidingscomité van 8 juni 2006;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Besluit :

Artikel 1. Een subsidie van euro 250.000, aan te rekenen op de thesaurierekening « Fonds tot bestrijding van het tabaksgebruik » van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - Directoraat-Generaal Dier, Plant en Voeding, voor het jaar 2006 wordt toegekend aan de « Belgische Stichting tegen Kanker », gevestigd te Leuvensesteenweg 479, 1030 Brussel, rekeningnummer 000-0000089-89, als subsidie voor het functionneren van de tabakstoplijn.

Art. 2. § 1. De betaling...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT