Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 juli 2011 wordt de heer Bruno Jansen, vastbenoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer,

500 Can't connect to www.ejustice.just.fgov.be:80 (connect: Connection refused)

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT