6 JULI 2011. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg voor het jaar 2011

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de programmawet van 24 december 2002, artikel 269;

Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 30 mei 2011 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011, sectie 24. - FOD Sociale Zekerheid, organisatieafdeling 58 - DG Sociaal Beleid, basisallocatie 24 58 41 42.20.01;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 15 juni 2011;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Een dotatie van 1.027.000 euro (één miljoen zevenentwintigduizend euro) wordt toegekend aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE), Administratief Centrum Kruidtuin Doorbuilding, Kruidtuinlaan 55, 1000 Brussel (rekening nr. 679-0020512-45; IBAN : BE44 6790 0205 1245; BIC : PCHQBEBB).

Art. 2. Deze dotatie wordt aangerekend op het krediet ingeschreven op de basisallocatie 24 58 41 42.20.01 - organisatieafdeling 58 - programma-activiteit 41 - van de begroting van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT