11 JANUARI 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de aftrek voor octrooi-inkomsten (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzonderheid op de artikelen 2051 tot 2054, ingevoegd bij de programmawet van 27 april 2007 en op artikel 207, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (KB/WIB 92), inzonderheid op artikel 77bis, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 17 september 2005;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 1 oktober 2008;

Gelet op de voorafgaande akkoordbevinding van Onze Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 14 oktober 2008;

Overwegende dat, in de memorie van toelichting van Titel VII, Hoofdstuk II, Afdeling 2, Onderafdeling 2 van de programmawet van 27 april 2007 die de aftrek voor octrooi-inkomsten heeft ingevoerd, werd gepreciseerd dat de aftrek voor octrooi-inkomsten van het bedrag van de restwinst wordt afgetrokken vóór toepassing van artikel 77bis, KB/WIB 92, en dat, in de mate waarin deze restwinst onvoldoende is om het volledige bedrag van de aftrek voor octrooi-inkomsten in mindering te kunnen brengen, het niet in mindering gebracht gedeelte niet wordt overgedragen naar de volgende aanslagjaren;

Overwegende dat de afdeling XXVIII van het KB/WIB 92 met betrekking tot de vaststelling van het belastbare inkomen inzake vennootschapsbelasting moet worden vervolledigd om te voorzien dat de aftrek voor octrooi-inkomsten plaatsvindt op het saldo van de winst na de aftrek van definitief belaste inkomsten of vrijgestelde roerende inkomsten en vóór de aftrek voor risicokapitaal, de aftrek van vorige beroepsverliezen en de investeringsaftrek;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit dat :

- artikel 93 van de programmawet van 27 april 2007 die de aftrek voor octrooi-inkomsten heeft ingevoerd, voorziet dat deze maatregel van toepassing is vanaf aanslagjaar 2008 op de octrooi-inkomsten bedoeld in artikel 2052 van het WIB 92, die betrekking hebben op octrooien in de zin van artikel 2052, § 2, van hetzelfde Wetboek, die niet door de vennootschap, een licentienemer of verbonden ondernemingen zijn gebruikt voor verkopen van goederen of diensten aan onafhankelijke derden vóór 1 januari 2007;

- dientengevolge zo spoedig mogelijk de noodzakelijke aanpassingen aan het KB/WIB 92 dienen te worden aangebracht;

Gelet op het advies nr. 45.732/2 van de Raad van State gegeven op 5 januari 2009 in uitvoering van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT