Wet tot oprichting van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden en tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de 'Belgische Technische Coöperatie' in de vorm van een vennootschap van publiek recht. (NOTA : raadpleging van vroegere versies vanaf 17-11-2001 en tekstbijwerking tot 29-..., van November 03, 2001

 
GRATIS UITTREKSEL

HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling.

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

HOOFDSTUK II. - Oprichting van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden.

Art. 2. De Belgische Staat en de Belgische Maatschappij voor Internationale Investering N.V. kunnen samen de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden, afgekort BIO, oprichten. BIO wordt opgericht als een naamloze vennootschap.

De Belgische Staat en de Belgische Maatschappij voor Internationale Investering N.V. kunnen participeren in het kapitaal van BIO en elke andere vorm van bedrijfsfinanciering verstrekken. Vennootschappen die een bijzondere ervaring bezitten wat betreft investeren in het buitenland of vennootschappen die een specifieke ervaring hebben op het gebied van financiering van lokaal ondernemerschap in ontwikkelingslanden, kunnen eveneens participeren in het kapitaal van BIO of andere vormen van bedrijfsfinanciering verstrekken.

De Belgische Staat wordt bij de oprichting vertegenwoordigd door het regeringslid dat Ontwikkelingssamenwerking onder zijn bevoegdheid heeft. Dit regeringslid vertegenwoordigt eveneens de Belgische Staat op de algemene vergadering.

Art. 3. § 1. BIO heeft als maatschappelijk doel te investeren in de ontplooiing van bedrijven gevestigd in ontwikkelingslanden in het belang van de economische en sociale vooruitgang in die landen.

Die interventies moeten direct of indirect leiden tot duurzame produktieve werkgelegenheid, rekening houdend met de fundamentele sociale rechten zoals gedefinieerd in de basisconventies van de Internationale Arbeidsorganisatie.

BIO kan eveneens participaties nemen in ontwikkelings- en investeringsfondsen uitsluitend gericht op ontwikkelingslanden voor zover het doel van deze fondsen overeenstemt met het maatschappelijk doel van BIO.

Hiertoe zal BIO, tegen marktconforme voorwaarden, kapitaalparticipaties in ondernemingen kunnen nemen en leningen kunnen verstrekken alsmede aanverwante vormen van bedrijfsfinanciering ter beschikking stellen.

BIO is onder meer bevoegd om :

- buitenlandse vennootschappen mee op te richten;

- rechtstreeks te participeren in het kapitaal van buitenlandse vennootschappen;

- achtergestelde leningen te verstrekken;

- middellange- en langetermijnleningen te verstrekken.

(- subsidies toekennen om haalbaarheidsstudies uit te voeren.)

§ 2. BIO oefent haar activiteiten ongebonden uit. De interventies van BIO zijn uitsluitend gericht op ondernemingen uit...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT