16 FEBRUARI 2011. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Interparastatale stagecommissie van de openbare instellingen van sociale zekerheid en de instellingen van catégorie D zoals bepaald door de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut

De Minister van Ambtenarenzaken,

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 15ter, § 6, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 augustus 2004;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 januari 2002 houdende vaststelling van het statuut van het personeel van de openbare instellingen van sociale zekerheid, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 november 2003;

Gelet op het voorstel van de leidende ambtenaren die erover hebben beraadslaagd in het College van de openbare instellingen van sociale zekerheid, van 3 december 2010;

Gelet op de voorstellen van de representatieve vakorganisaties,

Besluit :

Artikel 1. De Interparastatale commissie van de openbare instellingen van sociale zekerheid en de instellingen van categorie D zoals bepaald door de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, is samengesteld als volgt :

 1. Effectieve leden :

  - De leidend ambtenaren :

  Mevr. Jacqueline De Baets;

  Mevr. Monique Warnier;

  de heer Benoit Collin;

  de heer François Florizoone;

  Mevr. Claudette De Koninck;

  de heer Koen Snyders.

  de door de representatieve vakorganisaties aangewezen leden :

  de heren Jean-Pierre Delchef en Peter Roman, voor de ACOD;

  de heren Baudewijn Coeck en Christian Kips, voor het ACV-Openbare Diensten;

  de heren Laurent Tenteniez en Jan Schraepen, voor het VSOA.

 2. Plaatsvervangende leden :

  - de leidend ambtenaren :

  Mevr. Anne Ottevaere;

  Mevr. Christine Miclotte;

  de heer Luc Vanneste;

  Mevr. Anne Kirsch;

  de heer Philippe Nys;

  de heer Johan Verstraeten;

  - de door de representatieve vakorganisaties aangewezen leden :

  Mevr. Pascale Vallois en de heer Dirk Van Der Sypt, voor de ACOD;

  Mevr. Isabelle Duroy en de heer Martin Senechal, voor het ACV-Openbare Diensten;

  De...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT