7 JANUARI 2011. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Interdepartementale Stagecommissie

De Minister van Ambtenarenzaken,

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het Statuut van het Rijkspersoneel, inzonderheid op artikel 33bis, § 1 en § 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 mei 2009 tot vaststelling van de Interdepartementale Stagecommissie,

Besluit :

Artikel 1. De Interdepartementale Stagecommissie is samengesteld als volgt :

 1. de voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst "Personeel en Organisatie", voorzitter;

 2. de heer F. Van Massenhove, voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, ondervoorzitter;

 3. - voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu :

  als effectieve leden : de heren C. Decoster, R. Moreau, en M. Van Hoegaerden;

  - voor de FOD Financiën :

  als effectieve leden : Mevr. M. Laloux, Mevr. D. Jungers en de heren C. Six en N. Colpin;

  als plaatsvervangende leden : de heren P. Jacquij, G. Vandercapellen, K. Vanhoecke en W. Van Herzeele;

  - voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie :

  als effectieve leden : Mevr. M.-P. Fauconnier en de heer J. Steenbergen;

  als plaatsvervangend lid: de heer M. Van Hende;

  - voor de FOD Justitie :

  als effectieve leden : Mevr. A. Devos en de heren J.-Y. Mine, J. De Kinder en H. Meurisse;

  - voor de FOD Sociale Zekerheid :

  als effectieve leden : de heren A. Gubbels, J. Bertels en T. Auwers;

  als plaatsvervangend lid : de heer J.C. Heirman;

  - voor de FOD Binnenlandse Zaken :

  als effectieve leden : de heren J. Glorie, J. Raes en L. Vanneste;

  als plaatsvervangend lid : de heer F. Roosemont;

  - voor de FOD Personeel en Organisatie :

  als effectieve leden : Mevr. A. Coekelberghs, Mevr. S. Schillemans en de heren J. Hamande en M. Van Hemelrijck;

  als plaatsvervangende leden : Mevr. C. Benharrosch en de heer B. Smeets;

  - voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg :

  als effectieve leden : de heren C. Deneve, J. Vanthuyne, M. Aseglio en M. De Gols;

  als plaatsvervangende leden : de heren G. Cox en P. Tousseyn;

  - voor de FOD Mobiliteit en Vervoer :

  als effectieve leden : de heren F. Van Rompuy, J.-P. Gailly; H. De Smedt-Jans en F. Durinckx;

  - Voor de FOD Kanselarij van de Eerste Minister :

  als effectieve leden : Mevr. Fr. Audag-Dechamps en de heer E. Van Paemel;

  als plaatsvervangend lid : de heer O. Alsteens;

  - Voor de FOD Budget en Beheerscontrole :

  als effectieve leden : de heren G. De Smet, A. Hurbain en L. Mabille;

  - Voor de FOD Informatie- en Communicatietechnologie...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT