13 OKTOBER 2009. - Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, inzonderheid op artikel 16;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 augustus 2009 houdende ontslag en benoeming van de leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 11 september 2009;

Op de voordracht van Onze Minister van Klimaat en Energie, bevoegd voor Duurzame Ontwikkeling, en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 2, vierde gedachtestreepje, van het koninklijk besluit van 29 augustus 2009 houdende ontslag en benoeming van de leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling worden de woorden « en Mevr. Nele Roobrouck als vertegenwoordigster » opgeheven.

Art. 2. Aan de volgende leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling wordt eervol ontslag verleend :

- de heer Axel Delvoie als vertegenwoordiger van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken;

- Mevr. Duciella Tabbara als vertegenwoordigster van Onze Minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden;

- de heer Hervé Parmentier als vertegenwoordiger van Onze Minister van Klimaat en Energie;

- de heer Eugene Dimmock als vertegenwoordiger van Onze Minister van Migratie- en Asielbeleid;

- de heer Gerben Croonenborghs als vertegenwoordiger van Onze Minister van Binnenlandse Zaken;

- de heer Rudy Volders als vertegenwoordiger van Onze Staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister van Financiën;

- de heer Bruno Lefebvre als vertegenwoordiger van Onze Staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid;

- de heer Thierry Martin als vertegenwoordiger van Onze Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden.

Art. 3. Worden benoemd tot leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling :

- Mevr. Nele Roobrouck als vertegenwoordigster van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting;

- de heer Frank Geerkens als vertegenwoordiger van Onze Minister van Buitenlandse Zaken;

- de heer Renaud Gosselin als vertegenwoordiger van Onze Minister van Pensioenen en Grote Steden;

- de heer Cédric van de Walle als...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT