Inrustestelling Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 oktober 2004, wordt op 1 april 2005 eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Jean-Pierre Nossent, adjunct-directeu

Inrustestelling

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 oktober 2004, wordt op 1 april 2005 eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Jean-Pierre Nossent, adjunct-directeur-generaal.

Vanaf deze datum wordt de betrokkene ertoe gemachtigd zijn rechten op...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT