Huishoudelijk reglement van de Commissie, de 23 juin 2022

Artikel 1. De Commissie moet toezien op de naleving van de geldende wetgeving.

Art. 2. Het secretariaat zendt wekelijks een agenda van de door de Administratie geplande hoorzittingen aan de voorzitter en aan alle leden van de Commissie.

De gewone leden zien erop toe dat het quorum wordt bereikt en stellen het secretariaat in kennis van hun beschikbaarheid en die van hun plaatsvervangers. Indien het quorum niet kan worden bereikt, stelt het secretariaat de voorzitter hiervan in kennis.

Uiterlijk drie werkdagen vóór de dag van de door de administratie geplande hoorzittingen zendt het secretariaat de leden de uitnodiging van de Regering en de compilatie van de documenten betreffende de te onderzoeken dossiers toe.

Art. 3. Voorafgaand aan de hoorzittingen dient elk lid van de Commissie, in overeenstemming met de hoedanigheid waarin hij is benoemd, de documenten betreffende de te onderzoeken dossiers grondig te bestuderen.

Art. 4. Tijdens de hoorzitting nodigt de voorzitter de leden uit om vragen te stellen. De leden onthouden zich van aanbevelingen, persoonlijke meningen of eventuele opmerkingen en suggesties over de opzet van het dossier en de aanvraag. Zij zullen zich beperken tot het stellen van relevante vragen die hun inzicht in het dossier zullen verbeteren.

Art. 5. Na de hoorzitting nodigt de voorzitter de leden uit om te beraadslagen en een met redenen omkleed advies uit te brengen.

Art. 6. Een lid dat niet aanwezig is op het tijdstip dat in de agenda voor de volledige behandeling van een dossier is vastgesteld, wordt als afwezig beschouwd en wordt verzocht zich bij de behandeling van het volgende dossier opnieuw bij de Commissie te voegen.

Art. 7. Een lid dat, om welke reden ook, de vergadering verlaat tijdens de hoorzitting of de beraadslaging, wordt als afwezig beschouwd en wordt verzocht zich bij de behandeling van het volgende dossier opnieuw bij de Commissie te voegen.

Art. 8. In het belang van het respect voor anderen is het tijdens zittingen en beraadslagingen verboden telefoongesprekken te voeren die geen verband houden met de zaak.

Art. 9. Het bureau van de Commissie bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitter en de permanente secretaris.

De rol van het Bureau is beperkt tot het dagelijks beheer en de naleving van deze regels.

Deze adviezen en beslissingen kunnen op verzoek van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT