28 FEBRUARI 2008. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juli 1994 houdende uitvoering van artikel 5 van de ordonnantie van 1 juli 1993 betreffende de bevordering van de economische expansie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de Verordening (EG) 70/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen, inzonderheid op artikel 3, paragraaf 2 (PB nr. L 10 van 13 januari 2001, p. 33);

Gelet op de aanbeveling 2003/361/EG van 6 mei 2003 van de Commissie betreffende de definitie van kleine, middelgrote en microondernemingen;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse instellingen, inzonderheid artikel 8, eerste lid;

Gelet op de ordonnantie van 1 juli 1993 betreffende de bevordering van de economische expansie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gewijzigd door de ordonnanties van 29 oktober 1998 en van 1 april 2004, inzonderheid artikel 5;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juli 1994 houdende uitvoering van artikel 5 van de ordonnantie van 1 juli 1993 betreffende de bevordering van de economische expansie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, inzonderheid artikel 1;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 februari 2008;

Gelet het akkoord van de Minister belast met Begroting, gegeven op 15 februari 2008;

Gelet op advies van de Raad van State 44.128/1, gegeven op 26 februari 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Gelet op dringendheid;

Overwegende dat het noodzakelijk is de steun voor economische expansie onverwijld te plafonneren om elk begrotingstekort te vermijden in 2008, naar aanleiding van het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 28 januari 2008;

Op voorstel van de Minister van Economie;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT