Besluit van het hoofd van de afdeling Operationeel Waterbeheer houdende delegatie van bevoegdheden aan de personeelsleden van de afdeling, de 13 juillet 2009

Artikel 1. Volgende specifieke bevoegdheden van het afdelingshoofd worden gedelegeerd aan personeelsleden van de afdeling Operationeel Waterbeheer :

1) In afwijking van artikel 1 van het besluit van 10 maart 2009 van de administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij houdende delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de algemeen directeur, aan de afdelingshoofden, van specifieke beslissingsbevoegdheden aan de algemeen directeur, van specifieke beslissingsbevoegdheden aan het hoofd van de afdeling Algemene Zaken, van specifieke beslissingsbevoegdheden aan het hoofd van de afdeling Operationeel Waterbeheer, van specifieke beslissingsbevoegdheden aan het hoofd van de afdeling Lucht, Milieu en Communicatie, van specifieke beslissingsbevoegdheden aan het hoofd van de afdeling Economisch Toezicht, van specifieke beslissingsbevoegdheden aan de personeelsleden van de afdeling Operationeel Waterbeheer en de afdeling Ecologisch Toezicht worden het diensthoofd " Grondwaterbeheer " delegaties verleend inzake grondwaterbeheer :

  1. Het ondertekenen van alle briefwisseling aan de Vlaamse minister bevoegd voor het Leefmilieu, voor zover die rechtstreeks betrekking heeft op de advisering van de milieuvergunningen conform de in Vlarem I bepaalde bevoegdheden en op de beroepen tegen in eerste aanleg door de bestendige deputaties getroffen beslissingen over milieuvergunningsaanvragen.

  2. Het nemen van beslissingen inzake het instellen van beroep bij de bestendige deputaties of bij de Vlaamse minister bevoegd voor het Leefmilieu tegen beslissingen in eerste aanleg over milieuvergunningsaanvragen.

  3. Het instellen en het ondertekenen van beroep bij de bestendige deputaties of bij de Vlaamse minister bevoegd voor het Leefmilieu tegen beslissingen in eerste aanleg over milieuvergunningsaanvragen.

  4. Het vertegenwoordigen van de Vlaamse Milieumaatschappij op de vergaderingen van de gewestelijke milieuvergunningscommissie.

    2) In afwijking van artikel 1 van het besluit van 10 maart 2009 van de administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij houdende delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de algemeen directeur, aan de afdelingshoofden, van specifieke beslissingsbevoegdheden aan de algemeen directeur, van specifieke beslissingsbevoegdheden aan het hoofd van de afdeling Algemene Zaken, van specifieke beslissingsbevoegdheden aan het hoofd van de afdeling Operationeel Waterbeheer, van specifieke beslissingsbevoegdheden aan het hoofd van de afdeling...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT