13 MAART 2006. - Koninklijk besluit waarbij de hevige regenval die heeft plaatsgevonden op 19 en 20 augustus 2005 op het grondgebied van verschillende gemeenten van de provincies Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Henegouwen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, inzonderheid op artikel 2, § 1, 1°, en § 2;

Overwegende dat hevige regenval heeft plaatsgevonden op 19 en 20 augustus 2005 op het grondgebied van verschillende gemeenten van de provincies Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Henegouwen;

Gelet op het advies van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België van 7 november 2005 en 25 januari 2006 betreffende het voormelde natuurverschijnsel;

Overwegende dat grondmetingen en de analyse van de radargegevens het mogelijk gemaakt hebben om de regio's waarvoor de neerslaghoeveelheden de in de ministeriële omzendbrief van 30 november 2001 vermelde drempels bereikt hebben;

Overwegende dat de regenval van 19 en 20 augustus 2005 derhalve een uitzonderlijk karakter heeft;

Gelet op de verslagen van de Gouverneurs van de provincies Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Henegouwen betreffende de omvang van de schade, veroorzaakt door de regenval van 19 en 20 augustus 2005;

Overwegende dat het verschijnsel schade veroorzaakt heeft voor minstens 1.250.000 euro in totaal en 5.000 euro per gezinsdossier;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 december 2005;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 24 februari 2006;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De hevige regenval die heeft plaatsgevonden op 19 en 20 augustus 2005 op het grondgebied van verschillende gemeenten van de provincies...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT