Herziening van de Grondwet teneinde in titel II van de Grondwet een artikel 22ter in te voegen dat het recht van personen met een handicap op volledige inclusie in de samenleving waarborgt, de 17 mars 2021

Artikel 1. Enig artikel. In titel II van de Grondwet wordt een artikel 22ter ingevoegd, luidende:

"Art. 22ter. Iedere persoon met een handicap heeft recht op volledige inclusie in de samenleving, met inbegrip van het recht op redelijke aanpassingen.

De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen de bescherming van dat recht.".

Handtekening

Kondigen deze bepaling af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 17 maart 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Eerste Minister,

A. DE CROO

De Minister van Mobiliteit,

G. GILKINET

De Minister belast met Personen

met een handicap,

K. LALIEUX

De Staatssecretaris voor Gelijke Kansen,

S. SCHLITZ

Met 's Lands zegel gezegeld :

De Minister van Justitie,

V. VAN QUICKENBORNE

Parlementaire werkzaamheden

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT