Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen., van March 06, 2007

 
GRATIS UITTREKSEL

HOOFDSTUK I. - Integratie van de bijzondere graden in de loopbaan van niveau A.

Artikel 1. De hiernavermelde graden waarvan de personeelsleden van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, titularis zijn, worden geschrapt :

In rang 13 :

Gezondheidsinspecteur-directeur;

In rang 10 :

Gezondheidsinspecteur.

Art. 2. § 1. De ambtenaren die op 1 december 2004 titularis zijn van één van de geschrapte graden die hierna in kolom 1 zijn opgenomen, bekleed met een weddenschaal die in kolom 2 is opgenomen, worden ambtshalve benoemd in de klasse die in kolom 3 is opgenomen, bezoldigd in de weddenschaal opgenomen in kolom 4 en dragen de titel vermeld in kolom 5.

1 2 3 4 5

Geschrapte graad Oude Vak- Nieuwe Titel

schaal klasse schaal

- - - - -

Gezondheidsinspecteur 10D A2 A22 Attache

Gezondheidsinspecteur 10E A2 A23 Attache

Gezondheidsinspecteur met een 10F A3 A31 Attache

geldelijke ancienniteit van

minder dan 11 jaar

Gezondheidsinspecteur met een 10F A3 A32 Attache

geldelijke ancienniteit van

11 jaar en meer

Gezondheidsinspecteur-directeur 13D A3 A33 Adviseur-generaal

Gezondheidsinspecteur-directeur 13E A4 A41 Adviseur-generaal

§ 2. De klasseanciënniteit van de ambtenaren benoemd in toepassing van § 1, is gelijk aan de graadanciënniteit welke verkregen was op 1 december 2004 in de graad waarvan ze titularis waren.

De anciënniteit verkregen in niveau 1 wordt geacht verkregen te zijn in niveau A.

§ 3. De door deze ambtenaren verkregen geldelijke anciënniteit wordt geacht verkregen te zijn in de nieuwe weddenschaal.

§ 4. In afwijking van § 1, en in voorkomend geval, behouden de ambtenaren het voordeel van de weddenschaal van de graad waarmee ze waren bekleed, voor zover deze gunstiger is.

HOOFDSTUK II. - Overgangs- en slotbepalingen.

Art. 3. De ambtenaar voorheen bekleed met de graad van adjunct-rechtskundig adviseur (vlakke loopbaan in uitdoving) en bezoldigd in de weddenschaal 10B bekomt de weddenschaal 13A zodra hij achttien jaar klasseanciënniteit telt, voor zover hij op dat ogenblik geen gunstiger weddenschaal geniet.

Art. 4. In afwijking van artikel 25 van het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van de weddenschalen der aan verscheidene federale overheidsdiensten gemene graden, bekomen de ambtenaren voorheen bezoldigd in de weddenschaal 10E die op 30 november 2004 tenminste achttien jaar graadanciënniteit tellen, de weddenschaal 10F, op de eerste dag van de maand volgend op de datum van hun inschrijving voor...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT