Ministerieel besluit tot wijziging van het reglement behorende bij het ministerieel besluit van 13 februari 1970 houdende reglement waarbij de technische maatregelen worden vastgesteld die moeten genomen worden voor de exploitatie van de vliegtuigen in het handelsluchtvervoer met een hoogst toegelaten totaalgewicht van 5 700 kg..., de 22 mai 2002

Artikel 1. Paragraaf 2.2.1.1. van het reglement gevoegd bij het ministerieel besluit van 13 februari 1970 houdende reglement waarbij de technische maatregelen worden vastgesteld die moeten genomen worden voor de exploitatie van de vliegtuigen in het handelsluchtvervoer met een hoogst toegelaten totaalgewicht van 5 700 kg en meer, wordt vervangen als volgt :

" 2.2.1.1. De ondernemer duidt als hoofd van de afdeling der operaties een persoon aan die :

  1. hetzij houder is of geweest is van een vergunning van lijnbestuurder;

  2. hetzij in de exploitatie van de luchtvaart gedurende ten minste drie jaren een betrekking heeft waargenomen met een verantwoordelijkheid die vergelijkbaar is met deze van hoofd van de operaties.

Deze periode omvat een ervaring in de commerciÎle exploitatie van de luchtvaart van ten minste achttien maanden.

Deze ervaring kan teruggebracht worden tot een minimum van twaalf maanden met daarbij een door de directeur-generaal van het Bestuur van de Luchtvaart goedgekeurde opleiding. "

Art. 2. Paragraaf 2.2.1.2. van het bij hetzelfde besluit behorend reglement wordt vervangen als volgt :

" 2.2.1.2. De ondernemer duidt als hoofdvliegtuigbestuurder een persoon aan die ten minste houder is van een geldige vergunning van lijnbestuurder met de bevoegdverklaring als instructeur voor een typebevoegdverklaring (TRI : Type Rating Instructor). "

Art. 3. Paragraaf 5.3.2.2. d) van het bij hetzelfde besluit behorend reglement wordt vervangen als volgt :

" d) van een ADF ontvanger (automatische radiogoniometer); ".

Art. 4. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 22 mei 2002.

Mevr. I. DURANT

Aanhef

De Minister van Mobiliteit en Vervoer,

Gelet op het Verdrag inzake de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT