24 SEPTEMBER 2006. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, ter vaststelling voor 2006 van de modaliteiten van financiering, de begunstigden, het bedrag en de modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, ter vaststelling voor 2006 van de modaliteiten van financiering, de begunstigden, het bedrag en de modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming.

Art. 2. Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 september 2006.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P. VANVELTHOVEN

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen

Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2006

Vaststelling voor 2006 van de modaliteiten van financiering, de begunstigden, het bedrag en de modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming (Overeenkomst geregistreerd op 29 mei 2006 onder het nummer 79878/CO/321)

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen.

HOOFDSTUK II. - Sociale voordelen

Afdeling 1. - Korting op de syndicale bijdrage

A. Aard van het voordeel

Art. 2. De werknemers die zijn tewerkgesteld in een onderneming bedoeld in artikel 2 van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen", opgericht bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, tot oprichting van het fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten, hebben recht op een korting op de syndicale bijdrage ten laste van het "Sociaal Fonds voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen", onder de voorwaarden vastgesteld...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT