9 JUNI 2011. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2000 betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthavens die onder het Waalse Gewest ressorteren

De Waalse Regering,

Gelet op de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919 betreffende de regeling der luchtvaart, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2000 betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthavens die onder het Waalse Gewest ressorteren;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 2 mei 2011;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 5 mei 2011;

Gelet op het advies nr. 49.660/4 van de Raad van State, gegeven op 31 mei 2011, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister tot wiens bevoegdheden het beleid van de Luchthavens behoort;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2000 betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthavens die onder het Waalse Gewest ressorteren wordt een artikel 1/1 ingevoegd, luidend als volgt :

Omgezette Richtlijn

Art. 1/1. Bij dit besluit wordt de Richtlijn 96/67/EG van de Raad van 15 oktober 1996 betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthavens van de Gemeenschap omgezet.

Art. 2. In hetzelfde besluit wordt een artikel 10/1 ingevoegd, luidend als volgt :

Goedkeuring

Art. 10/1. § 1. De Minister dient de activiteit van een verlener van grondafhandelingsdiensten of een zelfafhandelende gebruiker afhankelijk te stellen van een goedkeuring, volgens de procedure en voorwaarden die hij bepaalt.

§ 2. De criteria voor het verlenen van deze goedkeuring dienen betrekking te hebben op een gezonde financiële situatie en op voldoende verzekeringsdekking, op de veiligheid of de beveiliging van de installaties, luchtvaartuigen, uitrusting of personen, alsmede op de bescherming van het milieu, en op de naleving van de relevante sociale wetgeving.

Ten aanzien van deze regels dienen de volgende beginselen in acht te worden genomen :

1° zij dienen op niet-discriminerende wijze op de verschillende dienstverleners en gebruikers te worden toegepast;

2° zij dienen verband te houden met het nagestreefde doel;

3° zij mogen niet leiden tot feitelijke vermindering van de toegang tot de markt of zelfafhandeling tot een lager niveau dan in dit besluit voorzien.

§ 3. De erkende dienstverleners en gebruikers moeten te allen tijde de criteria voor het verlenen van deze goedkeuring en de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT