9 JUNI 2011. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de 'Commission wallonne de la Santé' (Waalse Gezondheidscommissie), ingesteld bij het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet

De Waalse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op artikel 6bis, § 1;

Gelet op het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, inzonderheid op artikel 61;

Gelet op het decreet van 15 mei 2003 tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen in de aangelegenheden waarin het Gewest de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap uitoefent;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 16 april 2009 tot uitvoering van het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, inzonderheid op artikel 7;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 november 2003 tot uitvoering van het decreet van 15 mei 2003 tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen in de aangelegenheden waarin het Gewest de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap uitoefent;

Gelet op het vertrek van Mevr. Agnès Schiffino en van de heer Jean-Marc Laasman als gewone leden van de Commissie;

Overwegende dat de heer Brice Many door de "Fédération de l'Aide et des Soins à Domicile" als gewoon lid voorgedragen wordt om Mevr. Schiffino te vervangen;

Overwegende dat de arts Yolande Husden door het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten als gewoon lid voorgedragen wordt om de heer Laasman te vervangen;

Overwegende dat de leden van de verschillende Vaste Commissies krachtens artikel 46 van het kaderdecreet van 6 november 2008 benoemd worden onder de volgende voorwaarden :

  1. de leden van de Vaste Commissies hebben minstens vijf jaar ervaring in minstens één van de aangelegenheden waarvoor de Vaste Commissie waarin ze benoemd of zijn actief in de federaties, verenigingen, instellingen of diensten die werken in het kader van de aangelegenheden toegewezen aan de Vaste Commissie waarin ze benoemd zijn;

  2. om het evenwicht van de binnen een Commissie vertegenwoordigde sectoren te vrijwaren, worden de leden verdeeld naar gelang van de verschillende aangelegenheden die binnen elke Vaste...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT