Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen' Bij besluit

Definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen"

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009 wordt het volgende bepaald :

Artikel 1. Het bij dit besluit gevoegde ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen" wordt definitief vastgesteld.

De normatieve delen van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zijn gevoegd bij dit besluit als bijlagen I en II :

  1. Bijlage I bevat het grafisch plan;

  2. Bijlage II bevat de stedenbouwkundige voorschriften bij het grafisch plan.

    De niet-normatieve delen van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zijn gevoegd bij dit besluit als onderdeel van bijlage III. Het gaat om :

  3. Een weergave van de feitelijke en juridische toestand, meer bepaald de tekstuele toelichting en de kaarten;

  4. De relatie met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen;

  5. Een lijst van de voorschriften die strijdig zijn met het bij dit besluit gevoegde ontwerp van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT