1 FEBRUARI 2008. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van aanvullend geselecteerde tijdelijke projecten rond studie- en beroepskeuze en rond werkplekleren

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 9 december 2005 betreffende de organisatie van tijdelijke projecten in het onderwijs, inzonderheid op artikel 3, artikel 5, § 1, en op artikel 6, § 2, toegevoegd bij het decreet van 22 juni 2007;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2007 betreffende de organisatie van tijdelijke projecten rond studie- en beroepskeuze en rond werkplekleren, inzonderheid op artikel 6;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2007 houdende goedkeuring van de geselecteerde tijdelijke projecten rond studie- en beroepskeuze en rond werkplekleren;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 30 januari 2008;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder :

 1. het besluit van 19 oktober 2007 : het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2007 betreffende de organisatie van tijdelijke projecten rond studie- en beroepskeuze en rond werkplekleren;

 2. het besluit van 26 oktober 2007 : het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2007 houdende goedkeuring van de geselecteerde tijdelijke projecten rond studie- en beroepskeuze en rond werkplekleren.

Art. 2. In aanvulling op de reeks tijdelijke projecten die bij het besluit van 26 oktober 2007 werden goedgekeurd, gaat in de bijlage bij dit besluit de lijst van de tijdelijke projecten rond studie- en beroepskeuze en rond werkplekleren die, op voordracht van de selectiecommissie, voor de periode van 1 februari 2008 tot en met 31 augustus 2010 worden goedgekeurd, vermeld in artikel 6 van het besluit van 19 oktober 2007.

Art. 3. Aan het project met volgnummer 1 in de bijlage wordt met ingang van 1 februari 2008 tot en met 30 juni 2010 een halftijdse betrekking van het niveau basisonderwijs toegekend, zoals vermeld in artikel 9 en 11 van het besluit van 19 oktober 2007.

Aan de projecten met volgnummer 2 tot en met 6 in de bijlage wordt met ingang van 1 februari 2008 tot en met 30 juni 2010 driekwart van een voltijdse betrekking van het niveau basisonderwijs toegekend, zoals vermeld in artikel 9 en 11 van het besluit van 19 oktober 2007.

Aan de projecten met volgnummer 7 tot en met 14 in de bijlage wordt met ingang van 1 februari 2008 tot en met 30 juni 2010 een halftijdse betrekking van het niveau secundair onderwijs toegekend, zoals vermeld in artikel 9 en 11 van het besluit van 19 oktober 2007.

Aan de projecten met volgnummers 15 tot en met 21 in de bijlage wordt met ingang van 1 februari 2008 tot en met 30 juni 2010 driekwart van een voltijdse betrekking van het niveau secundair onderwijs toegekend, zoals vermeld in artikel 9 en 11 van het besluit van 19 oktober 2007.

Art. 4. In artikel 6 van het besluit van 19 oktober 2007 worden de woorden "20 januari 2008" vervangen door de woorden "1 februari 2008".

Art. 5. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 7 november 2007 en houdt op van kracht te zijn op 31 augustus 2010.

Art. 6. De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 1 februari 2008.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

K. PEETERS

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,

F. VANDENBROUCKE

BIJLAGE

Lijst van tijdelijke projecten rond studie- en beroepskeuze en rond werkplekleren voor de periode van 1 februari 2008 tot en met 31 augustus 2010

 1. Op talentenjacht.

  Algemeen thema : studie- en beroepskeuze.

  Beschrijving : Dit project richt zich op de overgang van BaO (freinetschool) naar de eerste graad SO en op de behoefte van de leerlingen aan een leeromgeving die meer aansluit bij het ontwikkelingspsychologische profiel van 12- tot 14-jarigen.

  Het doel is om een 4x4-structuur op te zetten (BaO-SO) waardoor er een intensieve horizontale en verticale klasdoorbrekende samenwerking van leerkrachten en leerlingen kan ontstaan, waarbij de leerlingen kunnen evolueren van begeleid zelfstandig werken naar begeleid zelfstandig leren. Daardoor kan een gemotiveerde en doordachte studie- en beroepskeuze gemaakt worden.

  De middenschool wordt uitgebouwd vanuit het vakoverschrijdende karakter van het BaO op participatieve basis (leerlingen/ouders/leerkrachten en omgeving) waarbij de klassieke lesroosters en de vakindelingen worden doorbroken. Concreet betekent dit dat binnen het keuzegedeelte in de eerste graad gewerkt zal worden via seminaries (projectonderwijs) en een modulair aanbod dat nauw aansluit bij de behoeften/interesses/leefwereld van de leerlingen.

  Daarbij ondersteunen de leerkrachten van de beide onderwijsvormen elkaars didactische vaardigheden via coteaching en hospiteerbeurten.

  Deelnemende onderwijsinstellingen :

  Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

 2. Expertisecentrum voor talentontwikkeling in het onderwijs.

  Algemeen thema : studie- en beroepskeuze.

  Beschrijving : De ambitie van dit project is een Regionaal Expertisecentrum voor Talentontwikkeling in het Onderwijs op te richten dat zal fungeren als centraal en zichtbaar kennis- en begeleidingscentrum om talentontwikkeling in het onderwijs te stimuleren. Als motor voor talentontwikkeling wil men de scholen ondersteunen en begeleiden bij de uitbouw van technische vorming in het curriculum.

  Daarnaast wil men een samenwerking realiseren tussen onderwijs en de arbeidsmarkt, die resulteert in een...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT