Besluit 2004/254 van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschapscommissie van 27 april 2000 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor thuishulp (VERTALING)., de 23 septembre 2008

Artikel 1. Dit besluit regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 128 van de Grondwet, krachtens artikel 138 van de Grondwet.

Art. 2. In artikel 27 van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 27 april 2000 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor thuishulp zoals gewijzigd door de besluiten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 18 oktober 2001 en van 23 oktober 2003, wordt een als volgt opgesteld punt 1 ingelast :

" De subsidie voor de activiteiten van de gezins- en bejaardenhelpers kan worden toegekend ten belope van 4/5 van het jaarlijks maximum aantal subsidieerbare prestaties in de diensten die subsidies genieten, dat jaarlijks door het College wordt vastgesteld krachtens artikel 17, 1° van het decreet van de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie van 27 mei 1999 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor thuishulp. "

Punt 1 van hetzelfde artikel wordt punt 2, punt 2 wordt punt 3 en punt 3 wordt punt 4.

Art. 3. Artikel 28, § 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling :

" De subsidie voor de activiteiten voor de huishoudhelpers kan slechts worden toegekend ten belope van 2/5 van het jaarlijks maximum aantal subsidieerbare prestaties in de diensten die subsidies genieten, dat jaarlijks door het College wordt vastgesteld. "

Art. 4. Dit besluit wordt van kracht op 1 januari 2004.

Art. 5. Het Lid van het College bevoegd voor Sociale Acties en Gezinnen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing.

Brussel, 23 september 2004.

Door het College,

Voorzitter van het College,

B. CEREXHE

Lid van het College belast met Sociale Acties en Gezinnen,

E. KIR

Lid van het College belast met de Begroting,

Mevr. E. HUYTEBROECK.

Aanhef

Het College,

Gelet op het decreet van de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie van 27 mei 1999 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor thuishulp en inzonderheid op artikel 14, derde lid.

Gelet op het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT