Besluit nr. 2003/55 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 29 juli 1999 tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Kabinetten van de Leden van het College van de Franse Gemeenschapscommissie (VERTALING)., de 20 février 2003

Artikel 1. De tekst van artikel 5 van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 29 juli 1999 tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Kabinetten van de Leden van het College van de Franse Gemeenschapscommissie wordt vervangen door de volgende tekst : " Er kan niet worden afgeweken van de bepalingen van dit besluit, tenzij met het akkoord van het College. Indien een afwijking een verhoging vereist van de voor het Kabinet van een Lid van het College bestemde kredieten, dan is eveneens de voorafgaande toestemming vereist van het Lid van het College tot wiens bevoegdheid de Begroting behoort. "

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2003.

Brussel, 20 februari 2003.

Minister-Voorzitter van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, bevoegd voor Onderwijs, Beroepsomscholing en Bijscholing, Leerlingenvervoer, het Samenleven van Plaatselijke Gemeenschappen, de Betrekkingen met de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest, alsook voor Internationale Betrekkingen,

E. TOMAS

Lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, bevoegd voor het Openbaar Ambt,

F.-X. de DONNEA

Lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, bevoegd voor Gezondheid, Cultuur, Toerisme, Sport en Jeugd,

D. GOSUIN

Lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, bevoegd voor Beroepsopleiding en Permanente Vorming van de Middenstand en van het Gehandicaptenbeleid,

W. DRAPS

Lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, bevoegd voor Begroting, Sociale Actie en het Gezin,

A. HUTCHINSON.

Aanhef

Het College,

Gelet op de artikelen 136, 138, 166, ß 3, en 178 van de Grondwet, gecoˆrdineerd bij de wet van 17 februari 1994;

Gelet op het decreet van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT