7 JANUARI 2002. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de tarieven voor prestaties geleverd door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium op het gebied van reproductie van foto's

De Minister van Wetenschappelijk onderzoek,

Gelet op het koninklijk besluit nr. 504 van 31 december 1986 tot oprichting van de wetenschappelijke instellingen van de Staat, die ressorteren onder de beide Ministers van Onderwijs, of onder de Minister(s) aangewezen bij een in de Ministerraad overlegd koninklijk besluit, als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer, bevestigd bij de wet van 30 maart 1987;

Gelet op de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op de aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, inzonderheid op artikel 6;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2000 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer, inzonderheid op de artikelen 1, 2, 5, 7°, 46, § 1;

Gelet op de voorstellen van de Beheerscommissie van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, goedgekeurd tijdens haar vergadering van 12 december 2000;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 12 juli 2001,

Besluit :

Artikel 1. De tarieven voor prestaties geleverd door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium op het gebied van reproductie van foto's worden...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT