10 NOVEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 september 2005 houdende het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de programmawet (I) van 24 december 2002, inzonderheid op artikel 270, § 2 en 272;

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle van sommige instellingen van openbaar nut, en in het bijzonder het artikel 11;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 14 februari 2006;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 23 maart 2006;

Gelet op het protocol n 6 van 26 april 2006 van het Sectorcomité XII - Volksgezondheid;

Gelet op het advies 40.655/3 van de Raad van State, gegeven op 20 juni 2006, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Gelet op het advies 41.059/1/V van de Raad van State, gegeven op 17 augustus 2006, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Het opschrift van het koninklijk besluit van 22 september 2005 houdende het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg wordt aangevuld met de woorden « en van de voorzitter van zijn raad van bestuur ».

Art. 2. Artikel 1 van het besluit van 22 september 2005 houdende het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg wordt als volgt aangevuld :

Onder voorbehoud van de bepalingen inzake sociale zekerheid die van toepassing zijn op de niet vastbenoemde ambtenaren, zijn de bepalingen van onderhavig besluit tevens van toepassing op de Voorzitter van de Raad van Bestuur van het Kenniscentrum, uitgezonderd de bepalingen inzake selectie, werving, stage, evaluatie, loopbaan, tucht en definitieve ambtsneerlegging.

Art. 3. De § 1 van artikel 2 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende paragraaf :

§ 1. De bepalingen van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, en de erin opgesomde besluiten, zijn van toepassing op het personeel van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, onder voorbehoud van de afwijkende bepalingen van onderhavig besluit.

Art. 4. De volgende paragraaf wordt toegevoegd aan artikel 3 van het voornoemde besluit :

§ 3. Titel 11 van het koninklijk...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT