Vlaamse Milieumaatschappij Selectieprofiel. - Medewerker (niveau C) - CDVP Gegevensbeheer saneringsinfrastructuur van de afdeling Ecologisch toezicht met standplaats Aalst. - Ref. : A

Selectieprofiel. - Medewerker (niveau C) - CDVP Gegevensbeheer saneringsinfrastructuur

van de afdeling Ecologisch toezicht met standplaats Aalst. - Ref. : AELT BI 07 C 089

Er is momenteel 1 statutaire functie vacant. De werfreserve blijft twee jaar geldig en geldt voor deze standplaats.

DEEL 1. - Contextinformatie

 1. Functietitel (M/V) :

  Medewerker (niveau C) - CDVP Gegevensbeheer saneringsinfrastructuur - van de afdeling Ecologisch Toezicht met standplaats Aalst.

 2. Organisatie :

  De Vlaamse Milieumaatschappij maakt deel uit van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie. Het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid VMM is operationeel sinds 1 april 2006.

  De Vlaamse Milieumaatschappij heeft als missie bij te dragen tot de realisatie van de doelstellingen van het milieubeleid door het voorkomen, beperken en ongedaan maken van schadelijke effecten bij watersystemen en de atmosfeer en door de rapportering over de staat van het leefmilieu en tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.

  Verder info vindt u op de website : www.vmm.be.

 3. Hoofdactiviteiten van de afdeling :

  De afdeling ecologisch toezicht werkt actief mee aan de verbetering van de waterkwaliteit. En wel door de planning en het toezicht op de waterzuiverings- en rioleringsinfrastructuur :

  - opstellen van investeringsprogramma's voor aanleg of verbetering van gemeentelijke riolen en kleinschalige zuiveringsinstallaties. Ze bepalen de gemeentelijke subsidies van het Vlaams Gewest.

  - toezien op de afvalwatersanering - ecologisch en economisch. De VMM stelt daartoe zoneringplannen op en houdt toezicht op de waterdistributiemaatschappijen, op de NV Aquafin en op de gemeenten.

 4. Kwantitatieve gegevens :

  Aantal personeelsleden waaraan wordt leiding gegeven : 0

  DEEL 2. - Functiedoel

 5. Doel van de functie :

  De functiehouder zal instaan voor de algemene ondersteuning van de afdeling AELT, meer specifiek door de aanmaak van kwaliteitsvolle, correcte digitale kaarten binnen de vooropgestelde termijnen, het klantvriendelijk afhandelen van allerlei vragen met betrekking tot het gebruik van GIS-data en GIS-software en het produceren van gedrukte kaarten volgens de huisstijl die beantwoorden aan de noden van de opdrachtgevers.

  Tevens zal de functiehouder instaan voor het inventariseren van alle reeds gemaakte afgewerkte kaarten teneinde op een vlotte en snelle manier nieuwere, geactualiseerde versies te produceren.

  Naast het aanmaken van specifieke...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT