16 JULI 2002. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur en van de gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap van publiek recht NATIONALE LOTERIJ

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, inzonderheid op artikelen 8 en 9;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 juli 2002 tot vaststelling van de statuten van de Nationale Loterij;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 16 mei 2002;

Op de voordracht van Onze Minister van Overheidsbedrijven en Participaties en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Worden benoemd tot gewone leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht NATIONALE LOTERIJ voor een hernieuwbare termijn van zes jaar :

Mevr. DEFECHE Natacha

de heren :

BOSSAERTS Stef

BRAUWERS Hugo

DELPORTE Jean-Marc

DE VIRON Bruno

DI ANTONIO Carlo

DUBOIS Alain

FONTAINE François

FORIER Bénédicte

SERRAES Guy

SONCK Fernand

VANDENBOSCH Joseph-Emile

VAN HEUKELEN Marc

VAN HOORICK Herman

Art. 2. Wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap van publiek recht NATIONALE LOTERIJ voor een hernieuwbare termijn van zes jaar :

de heer...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT