20 MEI 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 betreffende bij de productie van voedingsmiddelen gebruikte extractiemiddelen, ter omzetting van Richtlijn 2010/59/EU

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, artikelen 2, eerste lid, 6, § 1, b) en 18, § 1, gewijzigd bij de wet van 22 maart 1989 en 22 december 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 betreffende bij de productie van voedingsmiddelen gebruikte extractiemiddelen;

Gelet op advies nr. 49.280/3 van de Raad van State, gegeven op 15 maart 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid en de Minister van Landbouw,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de omzetting van Richtlijn 2010/59/EU van de Commissie van 26 augustus 2010 tot wijziging van Richtlijn 2009/32/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake het gebruik van extractiemiddelen bij de productie van levensmiddelen en bestanddelen daarvan.

Art. 2. In het koninklijk besluit van 25 november 1991 betreffende bij de productie van voedingsmiddelen gebruikte extractiemiddelen wordt voor artikel 1, dat artikel 1/1 wordt, een nieuw artikel 1 ingevoegd, luidende :

Artikel 1. Dit besluit strekt tot de omzetting van Richtlijn 2009/32/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake het gebruik van extractiemiddelen bij de productie van levensmiddelen en bestanddelen daarvan.

Art. 3. De bijlage bij het zelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 31 maart 1993, 29 november 1995 en 10 augustus 1998, wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Art. 4. De Minister bevoegd voor Volksgezondheid en de Minister bevoegd voor de Veiligheid van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT