20 SEPTEMBER 2010. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 februari 1999 betreffende de handel en het gebruik van producten die bestemd zijn voor het voederen van dieren

De Minister van Landbouw,

Gelet op de wet van 11 juli 1969 betreffende de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt, artikel 2, § 1, 1°;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 februari 1999 betreffende de handel en het gebruik van producten die bestemd zijn voor het voederen van dieren, artikel 5, 1°, vervangen bij het koninklijk besluit van 23 mei 2003;

Gelet op het ministerieel besluit van 12 februari 1999 betreffende de handel en het gebruik van producten die bestemd zijn voor het voederen van dieren;

Overwegende de Richtlijn 2010/6/EU van de Commissie van 9 februari 2010 tot wijziging van bijlage I bij Richtlijn 2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft kwik, vrij gossypol, nitriet en Mowrah, Bassia, Madhuca;

Gelet op het overleg tussen de Gewestregeringen en de Federale Overheid van 21 mei 2010;

Gelet op advies 48.567/1/V van de Raad van State, gegeven op 17 augustus 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :

Enig artikel. In de tabel der ongewenste stoffen in bijlage I, deel A, van het ministerieel besluit van 12 februari 1999 betreffende de handel en het gebruik van producten die bestemd zijn voor het voederen van dieren, zoals vervangen bij het ministerieel besluit van 26 juni 2003 en gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 2 februari 2004, 12 december 2005, 7 juni 2006, 23 april 2007, 3 februari 2009, 26 mei 2009, 1 juli 2009 en 31 mei 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

  1. de punten 4, 5 en 9 worden respectievelijk vervangen door de punten 4, 5 en 9 van de bijlage bij dit besluit;

  2. punt 33 « Mowrah, Bassia, Madhuca - Madhuca longifolia (L.) Macbr. (= Bassia longifolia L. = Illipe malaborum Engl.) - Madhuca indica Gmelin [= Bassia latifolia (Roxb.) = Illipe latifolia (Roscb.) F. Mueller] », wordt opgeheven.

Brussel, 20 september 2010.

Mevr. S. LARUELLE

Bijlage bij het ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 februari 1999

betreffende de handel en het gebruik van producten die bestemd zijn voor het voederen van dieren

Ongewenste stoffenProducten die bestemdzijn voor het voederen van dierenMaximumgehalte in mg/kg (ppm) van het dierenvoeder, herleid tot een vochtgehalte van 12 % (tenzij anders vermeld)(1)(2)(3)« 4. Kwik (21)(22)Voedermiddelen met uitzondering van :0,1 - diervoeders verkregen uit vis of door...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT