20 JANUARI 2010. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving van de attachés, geneesheren en ingenieur bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Openbaar Ambt,

Gelet op het besluit van het Verenigd College van 5 juni 2008 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren en stagiairs van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, de artikelen 9, 39, 4°, en 40;

Op de voordracht van de Directieraad van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad,

Besluiten :

BOEK I. - Attachés

TITEL I. - Algemene bepalingen

Artikel 1. De functiebeschrijvingen van attaché bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad en de daaruit voortvloeiende profielvereisten worden bij dit Boek bepaald.

Art. 2. Overeenkomstig het ministerieel besluit van 11 juni 2009 tot vaststelling van het organogram van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, worden binnen de Diensten van het Verenigd College de betrekkingen van attaché verdeeld als volgt :

 1. Directie van de Algemene diensten :

  1. Dienst voor personeelsbeleid 1

  2. Dienst Economaat en Informatica 1

  3. Taaldienst 1

 2. Directie Gezondheidszorg 2

 3. Directie Welzijnszorg 2

 4. Directie Boekhouding en Begroting 2

 5. Directie van de diensten voor ondersteuning van de besluitvorming :

  Dienst Infrastructuur 1

  TITEL II. - Attachés bij de Directie van de Algemene diensten

  HOOFDSTUK I - Dienst voor personeelsbeleid

  Afdeling 1. - Functiebeschrijving

  Art. 3. De attaché bij de Dienst personeelsbeleid :

 6. vervangt de Directeur van de Algemene Diensten, wanneer deze afwezig of verhinderd is;

 7. verzekert dagelijks het administratieve beheer van de dossiers van het personeel van de Diensten van het Verenigd College;

 8. verzekert, onder het toezicht van de Directeur van de Algemene Diensten, de opvolging van de door het SELOR georganiseerde vergelijkende selectieproeven en taalexamens;

 9. verzekert, onder het toezicht van de Directeur van de Algemene Diensten, de planning en het beheer van de vorming van het personeel van de Diensten van het Verenigd College;

 10. beheert, onder het toezicht van de Directeur van de Algemene Diensten, de administratieve en geldelijke loopbanen van het personeel van de Diensten van het Verenigd College;

 11. staat de Directeur van de Algemene Diensten bij voor het concipiëren en het implementeren van de evaluatiemiddelen van het personeel van de Diensten van het Verenigd College;

 12. coördineert de activiteiten van zijn dienst en zorgt voor de goede werking ervan;

 13. oefent het gezag uit over de medewerkers van de Dienst; hij staat hun verloven en afwezigheden toe;

 14. neemt de verantwoordelijkheid op op het vlak van kwaliteit en termijn voor het door de Dienst uitgevoerd werk.

  Afdeling 2. - Vereiste kwalificaties

  Onderafdeling 1. - Kennissen

  Art. 4. Onverminderd de toepassing van de artikelen 93 tot 95 van het besluit van het Verenigd College van 5 juin 2008 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren en stagiairs van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, hierna genoemd « het besluit houdende het statuut », dient de kandidaat voor de betrekking van attaché bij de Dienst voor personeelsbeleid in het bezit te zijn van een diploma van licentiaat/master in de rechten, van licentiaat/master in de politieke wetenschappen (richting bestuurswetenschappen of bestuurskunde), van licentiaat/master in de sociologie (richting humane wetenschappen), van licentiaat/master in de openbare besturen, van licentiaat/master in de arbeidswetenschappen of van licentiaat/master in de politieke en bestuurswetenschappen.

  Onderafdeling 2. - Vaardigheden

  Art. 5. De kandidaat voor de betrekking van attaché bij de Dienst personeelsbeleid dient te beschikken over :

 15. de bekwaamheid tot samenwerken;

 16. de bekwaamheid om, met de ter beschikking gestelde middelen, de bij de wettelijke en reglementaire bepalingen of door zijn hiërarchie opgelegde opdrachten en taken uit te voeren of doen uit te voeren door zijn medewerkers;

 17. de bekwaamheid tot plannen van de werkzaamheden van zijn dienst : op efficiënte wijze prioriteiten bepalen en aangeven welke acties nodig zijn om de gestelde doelen op korte en lange termijn te realiseren;

 18. besluitvaardigheid : zich eenduidig kunnen uitspreken en zelfstandig beslissingen kunnen nemen;

 19. de bekwaamheid om zich mondeling uit te drukken op een vlotte en gestructureerde manier alsook over zeer goede redactionele eigenschappen;

 20. leidinggevende vaardigheden.

  HOOFDSTUK II - Dienst Economaat en Informatica

  Afdeling 1. - Functiebeschrijving

  Art. 6. De attaché bij de Dienst Economaat en Informatica :

 21. superviseert het dagelijks beheer van de voorraden, bestellingen en fakturen, betreffende de noden van het personeel en de gebouwen van de Diensten van het Verenigd College;

 22. gaat over, onder het toezicht van de Directeur van de Algemene Diensten, tot het opmaken van de offerteaanvragen en bestekken, betreffende de aankoop van informaticamaterieel of de in de gebouwen van de Diensten van het Verenigd College uit te voeren werken;

 23. oefent het dagelijks beheer en de controle uit op de door het personeel van de Diensten van het Verenigd College gebruikte programma's en softwares;

 24. oefent het toezicht uit op de veiligheid, de hygiëne en het onderhoud van de gebouwen van de Diensten van het Verenigd College;

 25. beheert, onder het toezicht van de Directeur van de Algemene Diensten, de verzekeringen aangegaan of aan te gaan zowel voor het personeel als voor de gebouwen en materialen van de Diensten van het Verenigd College;

 26. beheert, onder het toezicht van de Directeur van de Algemene Diensten, de verplaatsingskosten met het openbaar vervoer, de fiets of de persoonlijke wagen van het personeel van de Diensten van het Verenigd College;

 27. beheert, onder het toezicht van de Directeur van de Algemene Diensten, de aanwending van de begroting i.v.m. de werkingskosten van de Diensten van het Verenigd College;

 28. coördineert de activiteiten van zijn dienst en zorgt voor de goede werking ervan;

 29. oefent het gezag uit over de medewerkers van de Dienst; hij staat hun verloven en afwezigheden toe;

 30. neemt de verantwoordelijkheid op op het vlak van kwaliteit en termijn voor het door de Dienst uitgevoerd werk.

  Afdeling 2. - Vereiste kwalificaties

  Onderafdeling 1. - Kennissen

  Art. 7. Onverminderd de toepassing van de artikelen 93 tot 95 van het besluit houdende het statuut, dient de kandidaat voor de betrekking van attaché bij de dienst Economaat en Informatica in het bezit te zijn van een diploma van licentiaat/master in de politieke wetenschappen (richting bestuurswetenschappen of bestuurskunde), van licentiaat/master in de openbare besturen of van licentiaat/master in de politieke en bestuurswetenschappen.

  Onderafdeling 2. - Vaardigheden

  Art. 8. De kandidaat voor de betrekking van attaché bij de dienst Economaat en Informatica dient te beschikken over :

 31. de bekwaamheid tot samenwerken;

 32. de bekwaamheid om, met de ter beschikking gestelde middelen, de bij de wettelijke en reglementaire bepalingen of door zijn hiërarchie opgelegde opdrachten en taken uit te voeren of doen uit te voeren;

 33. de bekwaamheid tot plannen van de werkzaamheden van de directie : op efficiënte wijze prioriteiten bepalen en aangeven welke acties nodig zijn om de gestelde doelen op korte en lange termijn te realiseren;

 34. besluitvaardigheid : zich eenduidig kunnen uitspreken en zelfstandig beslissingen kunnen nemen;

 35. de bekwaamheid om zich mondeling uit te drukken op een vlotte en gestructureerde manier alsook over zeer goede redactionele eigenschappen;

 36. ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT