Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel. - Beschikking Bij beschikking van 14 december 2023 werd de heer Nicolas BODSON, plaatsvervangend rechter in sociale zaken, als zelfstandige

Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel. - Beschikking

Bij beschikking van 14 december 2023 werd de heer Nicolas BODSON, plaatsvervangend rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel, door de Vicevoorzitter van deze rechtbank aangewezen om het ambt van plaatsvervangend...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT