26 MEI 2011. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van de « Service francophone des Métiers et des Qualifications »

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op de artikelen 1, 39, 127, 128, 134 en 138 van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 92bis, § 1, ingevoegd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het decreet II van de Raad van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het Samenwerkingsakkoord gesloten te Brussel, op 27 maart 2009, tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de oprichting van de "Service francophone des Métiers et des Qualifications", afgekort « S.F.M.Q. »;

Gelet op het decreet van 30 april 2009 van het Parlement van de Franse Gemeenschap houdende instemming met het samenwerkingsakkoord gesloten te Brussel, op 27 maart 2009, tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de oprichting van de "Service francophone des Métiers et des Qualifications", afgekort « S.F.M.Q. »;

Gelet op het besluit van 27 mei 2010 tot vaststelling van de samenstelling van de « Service francophone des Métiers et des Qualifications »;

Op de voordracht van de Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale Promotie;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De volgende personen worden tot lid van de « Service francophone des Métiers et des Qualifications » benoemd:

 1. de « Chambre des Métiers » bestaat uit :

  - François LAURENT, werkend lid dat de representatieve werknemersorganisaties vertegenwoordigt;

  - Béatrice LOUVIAUX, werkend lid dat de representatieve werknemersorganisaties vertegenwoordigt;

  - Roméo MATSAS, werkend lid dat de representatieve werknemersorganisaties vertegenwoordigt;

  - Khadija KHOURCHA, werkend lid dat de representatieve werknemersorganisaties vertegenwoordigt;

  - Guéric BOSMANS, werkend lid dat de representatieve werknemersorganisaties vertegenwoordigt;

  - Isabelle MICHEL, werkend lid dat de representatieve werknemersorganisaties vertegenwoordigt;

  - Annick THYRE, werkend lid dat de representatieve werknemersorganisaties vertegenwoordigt;

  - Yaël HUYSE, werkend lid dat de representatieve werknemersorganisaties vertegenwoordigt;

  - Lucienne DAUBIE, plaatsvervangend lid dat de representatieve werknemersorganisaties vertegenwoordigt;

  - Muriel RUOL...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT