Vergelijkende selectie van Nederlandstalige fiscaal beheerders (m/v) (niveau A) voor de FOD Financiën (ANG10816) Na de selectie wordt een lijst met maximum 300 geslaagden aangelegd, die twee jaar gel

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige fiscaal beheerders (m/v) (niveau A) voor de FOD Financiën (ANG10816)

Na de selectie wordt een lijst met maximum 300 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft.

Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De personen met een handicap die zijn opgenomen in de bijzondere lijst, blijven hun rangschikking behouden zonder beperking in de tijd.

Toelaatbaarheidsvereisten :

  1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum :

diploma van licentiaat/master, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT